Pancen Utama Pangjejer Acara Nyaeta

1. naon ari pancen utama pangjejer acara?​


tema atau judul

maaf kalau salah (semoga enggak salah, karena dah nanya ibu).

semoga bermanfaat

isi acara

maaf klo salah


2. pancen pangjejer acara di antara​


Jawaban:

a. angatur jalanna acara

Penjelasan:

semoga membantu

mohon maaf kalau salah


3. Pancen utama panjejer acara nyaeta


Jawaban:

panitia

Penjelasan:

sugan we bener hwhwhwh


4. Pancen utama pangjejer acara nyaeta ... A. Ngatur jalana acara sangkan tartib tur lancar B. Ngatur nu boga hajat sangkan tartib C.ngatur pamaen nu rek manggungD. ngatur pakean nu rek minton/manggung​


Soal dan jawaban jika di terjemahkan ke dalam bahasa indonesia yaitu tugas utama pengatur acara yaitu A. Ngatur jalana acara sangkan tartib tur lancar (Mengatur jalannya acara agar tertib dan lancar). Pangjejer acara merupakan suatu istilah dalam pembagian tugas di suatu acara dalam bahasa sunda.

Pembahasan

Pilihan A. Ngatur jalana acara sangkan tartib tur lancar benar dikarenakan pilihan (B), (C), dan (D) tidak berhubungan dengan keberlangsungannya atau jalannya acara. Selain pangjejer acara, ada juga istilah - istilah lain di dalam pembagian tugas di suatu acara dalam bahasa sunda yaitu seperti panata acara yang berarti Master of Ceremony (MC), panata calagra yang berarti panitia acara, panumbu catur yang berarti moderator, girang acara berarti pemimpin pelaksanaan suatu acara dan girang serat yang berarti sekretaris.

Pangjejer acara juga terkadang disama artikan dengan pemandu acara atau Master of Ceremony (MC). Yang dimana tugas dari pembawa acara adalah untuk mengatur acara resmi atau nonresmi agar terlaksana dengan tertib, lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

Pelajari lebih lanjutMateri tentang tugas dari panata acara dan panumbu catur

https://brainly.co.id/tugas/13413361

Materi tentang tugas dari panumbu catur

https://brainly.co.id/tugas/4601892

Materi tentang Pengertian girang acara

https://brainly.co.id/tugas/12816378

Detail jawaban

Kelas: SMP

Mapel: Bahasa Sunda

Bab: -

Kode: -

#AyoBelajar #SPJ2


5. Dina acara ngistrenan pupuhu OSIS, nu kapapancenan jadi pangjejer acara teh, nyaeta


Jawaban:Tantii

Penjelasan:

Anu paang payuna Mawa acara


6. pancen utama panata acara diantarana​


Jawaban:

ngatur jalanna acara sangkan tartib tur lancar


7. tugas pangjejer teh nyaeta?


Dina hiji sawala atawa diskusi, salian ti panumbu catur, girang serat jeung pamilon, aya oge peserta sawala anu sok disebut pangjejer. Dina hiji sawala, pangjejer nyaeta jalma anu medarkeun atawa nepikeun jejer, makalah atawa materi sawala.

Jadi dina hiji sawala anu leuwih resmi jeung lengkap, sok aya nu disebut panumbu catur, pangjejer, girang serat jeung pamilon. Panumbu catur hartina sarua jeung moderator. Pangjejer sarua hartina jeung anu nepikeun jejer sawala. Girang serat sarua hartina jeung notulis atawa sekertaris. Sedengkeun pamilon hartina sarua jeung peserta sawala.

8. Naon pancén utama pangjejer acara téh?​


Jawaban:

Pancén utama pangjejer utama (pembawa acara)

Penjelasan:

Nyaéta ngatur sarta nyusun runtuyan acara sangkan lumangsung kalawan lancar, ngéntép seureuh, ngokolakeun waktu tur bisa ngahontal tujuan ahir acara atawa suksés.


9. Ieu dihandap nu teu kaasup istilah jalma nu ngajejeran acara, nyaeta ... A. Pangjejer acara B. Pamandu acara C. Pawarta acara


Jawaban:

A.Pangjejer acara

Penjelasan:

Maaf kalo salah

Jawaban:

c. pewarta acara

Penjelasan:

semoga membantu


10. pancen pangjejer acara diantarana?a. ngatur jalanna acarab. ngadeudeulan hihi acaraC. makalangan Dina hiji acarad. nyusun materi acara​


Jawaban:

a angatur jalanna acara


Video Terkait Pancen Utama Pangjejer Acara Nyaeta